Együtt a Jövőnkért Alapítvány

Projektek

TIRA (ES) (Socrates/Grundtvig) projekt
Tanulási kapcsolatok


A tanulmányi partnerség projekt a vidéki területeken hozta össze a képző intézményeket és szervezeteket, vállalkozókat, oktatókat és fejlesztőket. A projekt céljának megvalósulásaként a partnerek ötleteket gyűjtöttek, tapasztalatot cseréltek és az innováció hasznosítá-sának eredményeként létrejött terméket a közösség kincsévé tették a vidéki erőforrások elősegítése és erősítése érdeké-ben. A vidéki területeken szegényes a kommunikáció, hagyományosan alacsonyabbak a szolgáltatások és a jövedelmek mint a városokban. A partnerek munkaértekezleteket és tapasztalatcseréket szerveztek egymás országaiba, hogy jó gya-korlatot szerezzenek a vidéki képzés helyzetéről és a valós igényekről. Az összegyűjtött tapasztalataikat közösen elemez- ték és értékelik, hogy azokat felnőttképzés fejlesztésében feltudják használni a lakosság munkanélküliségének csökken- tése, a vállalkozók jobb jövedelmezőségének biztosítása érdekében, továbbá az újításokat, fejlesztéseket a következő ge-nerációnak tovább adják. Az együttműködők összehasonlították a képzéseiket és támogatási lehetőségeiket, hogy az elért eredmények és a tapasz-talt hiányosságok alapján a lehető legnagyobb pontossággal meghatározhassák, hogy milyen képzésre van szüksége a felnőtt lakosságnak a sikeres vállalkozáshoz, az eredményes üzleti tevékenységhez. A projekt lehetőséget nyújtott az egymástól aránylag távol eső országok szakképzési módszereink, összehasonlítására és ezáltal segítse a célzott képzési rendszerek tervezését, amely hozzájárulhat a munkanélküliség csökkentéséhez, a reális társadalmi igényen alapján az új munkahelyek kialakításához, a fiatal és idősödő lakosság munkahelyeinek védelméhez és újak létre hozásához, valamint támogatást nyújthat a fiatalok számára a közösségek fenntartásához.


Virtual -3D Agri-Stage Leonardo da Vinci Sub-Programme- Agreement
505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

A V-3DAS („Virtuális 3 dimenziós Mezőgazdasági Színpad Kísérleti Tanuláshoz”) projektA projekt 2010 januárjában indult el. Első tevékenységei az érdekelt vállalkozók és a fiatal gazdák a területi és szekciós hálózatépítéséhez kapcsolódtak a projekt témáiról szóló vita megelevenítésével. Az Együtt a Jövőnkért Alapítvány a SeRiFo (olasz) partner által vezetett Európa Uniós V3-DAS projektben hat másik ország képviselőivel együtt dol-gozik, hogy a fiatal agrár vállal-kozókat a legjobb gyakorlatot folytató országokból származó tudás ill. tapasztalati stratégia átadásával segítsék
A V-3DAS (Virtuális 3D Mezőgazdasági Színpad tapasztalati tanuláshoz) projekt az Élethosszig Tartó Tanulás -KA3 Program keretén belül az Európai Bizottság által jóvá-hagyott és társfinanszírozott projekt. A projekt a mezőgazdasági szektorban az új vállalkozások indítása és a gazdálkodói kategória folyamatainak a megújulása kihívásoknak tesz eleget a generációs váltás vonatkozásában, és segíti a legelső vállalkozások beindítását. A V-3DAS szándéka szakmai fejlesztés révén a szekció innovációs folyamatának a támogatása a mezőgazdasági vállalkozók tudásának és kompetenciájának korszerű fej- lesztése, beleértve a technológiai tudásátadást és innovációt azáltal, hogy azoknak a mezőgazdaságban dolgozóknak a képzését támogatja, akik a jövőben vállalkozóként lesznek képesek szerepelni. A politika valamint a CAP megreformálását követő piacból eredő új motiváció arra készteti a gazdákat, hogy hagyják fel az ismert, csupán gazdaság-irányítási logikát, és a gazdálkodási tevékenységet tekintsék egy olyan üzleti tevékenységnek, amely valóban orientálódik a piac felé. A V-3DAS az új generációs gazdálkodóknak, egy olyan technológiai képzési eszközt kíván felkínálni, amely segít, hogy megértsék, hogy miért fontos az, hogy "vállalkozók legyenek", hogy a vállalkozókra jellemző mentalitást átvegyék, hogy a piac-orientált dimenzióban közreműködjenek, és menedzseri perspektívából vezessék a gazdaságukat: nem olyan vállalatként, amely a létfenntartásért termel, és csak az Európai Közösségi támogatásoknak köszönhetően marad talpon, hanem olyanként, amelynek van lehetősége alternatív bevételi forrásokra (például a több lábon állás). Ebben a tekintetben a szakképzést nemcsak egyszerű korszerűsítő képzésnek tekintik, hanem olyan eszközként, amely a tanulót elkíséri a növekedési folyamatában, a szakmai kereteinek az átvizsgálása során, és nyitottá teszi őt, hogy új és innovatív módon lássa a gazdaságot, amelyet olyan komplex igazgatási rendszernek tekintenek egy láncolaton belül, amely a teljes termesztési ciklust magába foglalja (a termelési folyamat előtti időszaktól a betakarítás utáni időszakig), a világméretű vállalkozási jövőkép bevonásával. A projekt megpróbál hozzájárulni a gazdálkodó képzéséhez, aki nemcsak a termelési technológiákat tudja alkalmazni és a folyamat és termék minőségét befolyásolni, hanem ezenkívül képes stratégiai döntéseket is hozni a gazdaság üzleti tevékenységével kapcso-latban, képes megérteni, hogy milyen fontos egy szabad és komplex piacon részt venni azáltal, hogy a nemzetközi perspektívákon belül is megtanul együttműködni, hogy képes költségcsökkentő módszerek alkalmazására, és képes azáltal optimalizálni a forrásokat, hogy betartja a CAP előírásait.
Ezek alapján hozta létre a V-3DAS a Jövőképét és az intervenciós stratégiáját; az alábbi összegzés szerint:
- Szakképzés és Új Technológiák együttesen egy új vállalkozói generáció érdekében, akik nyitottak az ágazat nemzetközivé vállas folyamata és a globalizációs folyamat iránt;
- Támogatás az élethosszig tartó képzések megközelítésének, amely arra bíztatja a fiatal tanulókat, hogy javítsanak a kreativitásukon és vállalkozói szellemiségükön azáltal, hogy foglalkozzanak a mezőgazdasági ágazatnak a még mindig komoly késésben levő, szükséges vállalkozói folyamatával.

KIMENET
A Projekt az alulról felfele építés logikájával fejlődik, az összes Partner Országban egy nyitott ágazati konzultációval indul. Megkérdezik az érintetteket, a mezőgazdasági- ill. ágazati szakképzési szakembereket és a már működő fiatal gazdálkodókat a saját személyes és szakmai tapasztalatukra alapozott véleményükről, információkról, megjegyzésekről, adatokról. Ezek az adatok, rendesen újra feldolgozva képezik a "Mezőgazdaság jövőbeli vállalkozói készségek szükségleteinek előrejelző elemzésének" az elkészítési alapját, amelynek a következtetéseiből táplálkozik a projekt által kifejlesztésre kerülő képzési ki-menetek teljes korpusza, kezdve a Mezőgazdasági Vállalkozó kompetenciának hivatkozási jegyzékétől, a képzési tanterven keresztül, az egyesített képzési úton át és magához a didaktikai anyagokig. A V fázis, amely alapvető szerepet játszik az egész képzési tantervben, a terepen végzett felmérésből kiindulva kerül kifejlesztésre. A konkrét mintagazdaságokkal folytatott pár-beszéd garantálása érdekében néhány vállalkozást elemzünk, hogy az új CAP forgató-könyveken valamint az új globalizált piacokon belüli legjobb gazdálkodási gyakorlatként felhasználjuk azokat. A V-fázis fejlesztéséhez, valamint a vonatkozó virtuális helyzetké-pekhez /környezetekhez a referencia keretet a gazdaságok elemzése adja, amelyeket vizs-gálati esetként határozunk meg. Az Együtt a Jövőnkért Alapítvány a SeRiFo (olasz) partner által vezetett Európa Uniós V3-DAS projektben hat másik ország képviselőivel együtt dolgozik, hogy a fiatal agrár vállalkozókat a legjobb gyakorlatot folytató országokból származó tudás ill. tapasztalati stratégia átadásával segítsék.


NEAM (Leonardo Project): 2006-FR/06/B/P/PP-152556


A következő tíz évben a mezőgazdaság és a kertészet területén is, mint a legtöbb egyéb tevékenységi területen Nyugat-Európában, a termelési vezetők nyugdíjba vonulásával kell szembenézni. A szakképzés és a szakmai szervezetek legnagyobb kihívása a leendő mezőgazdasági/kertészeti menedzserek megragadásának és képzésének képessége lesz. A közép- és kelet-európai országokban a téma különbözik, mert a nyugdíjazások minden bizonnyal kisebb jelentőségűek lesznek. Azonban az egyedi kezdeményezések és fejlesztéseknek az új jelentkezőket is el kell érniük a megvalósításhoz. Nyugaton és Keleten ezeknek a leendő vállalkozás-vezetőknek egyaránt egy szabadpiaci versenyhelyzetben kell előrehaladni tudniuk. Ezért meg kell szerezniük a vállalkozás irányításához szükséges vezetői képességeket (stratégia, menedzsment, kereskedelem, humán erőforrás menedzsment). Másképpen, a termelési eszközöket eladó vállalkozás-vezetők a lehető legkedvezőbb pénzügyi helyzetben akarják ezt megtenni, miközben átadják saját képességeiket.
A célcsoportok
• A leendő mezőgazdasági/ kertészeti vállalkozások továbbvivői
• A leendő mezőgazdasági/ kertészeti vállalkozások átadói
A projekt eredményeinek lehetséges felhasználói a szakképző központok és/vagy . .. szervezetek, amelyek részt vesznek a mezőgazdasági/kertészeti vállalkozások stratégiai nyomon követésében.

A projekt fő célja annak lehetővé tétele, hogy a leendő mezőgazdasági/kertészeti menedzserek elsajátíthassák a termeléshez szükséges menedzseri készségeket egy változó környezetben a következők által: Gyakorlati képzés, amely magába foglalja a „menedzser” mezőgazdasági és európai kontextusának 4 dimenzióját: stratégia, irányítás/ pénzügyek, értékesítés/ marketing, humán erőforrás menedzsment. Az átadandó és/ vagy átalakítandó vállalkozásban közvetlen elindulás. Miközben mód nyílik az eladók/ átadók és vevők/ továbbvivők közötti kapcsolatteremtés.

A projekt megvalósításában az Együtt a Jövőnkért Alapítvány belső partnerei:
- Pannon Egyetem Felnőttképző Intézete,
- Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete,
- Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Hivatal Veszprém Megyei Igazgatósága
- Veszprém Megyei Agrárkamara,
- Tapolca és Térsége Vállalkozók Egyesülete
- Önkormányzatok Kistérségi társulása Tapolca
- Szász Márton Szakképző Iskola

Az oktatás megvalósításában az Együtt a Jövőnkért Alapítvány belső partnerei:
- Pannon Egyetem Felnőttképző Intézete
- Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete

A kompetencia alapú programfejlesztést és az értékelési útmutató projektszintű meghatározását követően a Pannon Egyetemmel Továbbképző Intézete meghatározta az oktatás képzési moduljait.
A képzés 2007. december 14 – 2008. január 29. valósult meg 22 fővel az Intézményben.
Az oktatáshoz szükséges tananyagot az Intézet biztosította. A gyakorlóhelyek a Magyar Agrárkamara által minősietettek voltak.
A hallgatók a képzésről tanúsítványt kaptak


Bakonyalja mikrotérség humánerő fejlesztése
(LEADER+ AVOP projekt)


A projekt célja:
Bakonyszentlászló, Fenyőfő és Bakonygyirót községekben leader csoport megalakítása a belső erőforrások mobilizációjával, a közösség aktivizálásával. A lakossággal a vidékfejlesztés megismerésére a hagyományainkból építkezve a jövőbeli lehetőségeket tárja fel úgy, hogy környez sajátosságát megtartsa és a községekben élők helyzetét, életkörülményeit javítsa, Bakonyszentlászló a térségben elfoglalt vezető szerepét megtartva, versenyképes maradjon.

Rövid távú célkitűzés:
Bakonyalja mikrotérség leader humán kapacitásának növelése.

Hosszú távú célkitűzés:
elvándorlás csökkentése, a megélhetési lehetőségek növelése, a hosszú távú gazdasági stabilitás biztosítása, a térség forráselszívó képességének növelése, hosszútávon fenntartható lehetőségek feltárása. Fontosnak tarjuk a helyi értékek megőrzését, népi hagyományok újraélesztését, melyhez elengedhetetlen az összefogás, a koordináció az egyes csoportok, szervezetek vezetőivel, tagjaival, valamint a lakossággal


HALADNI-TANULNI / 1-2
SG2-2005-23/ SG2-2006-0212


Célkitűzések:
A projekt fő célja a szociálisan hátrányos helyzetű, kirekesztődés veszélyében lévő és az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő fiatalok és idősek nem szabályozott keretek közötti szakképzésében a jó gyakorlatok modelljeinek és tapasztalatainak megosztása. A projekt olyan folyamatos szakmai felnőttképzésekre összpontosít, amelyek közvetlenül befolyásolják a környezet védelmével és megőrzésével kapcsolatos új munkahelyek létrejöttét és más munkahelyek megmaradását, forrásául ezen területek fenntartható fejlődésének Ennek érdekében a tanulási partnerség létrehoz egy folyamatot, amiben a részvevők kicserélik tapasztalataikat az ilyen közösségeknél használt képzési stratégiákról azzal a céllal, hogy kialakítsanak egy rugalmas tanulási módszert, amely optimalizálja a tanulási folyamatát, javítja a szakmai kompetenciát és alkalmasságot és javít a tanulók szociális helyzetén segítve elhelyezkedésüket. Elemzésre kerülnek a régiókban vagy országokban használt nem szabályozott keretek közötti szakképzés pedagógiai módszereinek erős és gyenge pontjai. Az elemzés eredményeként egyrészről figyelembe vesszük az erősségeket, másrészről megpróbáljuk a gyenge pontokat lehetőséggé alakítani a felhasznált módszerek javítására. Az elemzésben külön hangsúlyt fektetünk az olyan pedagógiai módszerekre, amelyek az oktatási és tanulási folyamatok céljainak elérése érdekében vagy eszközeként használják az információs és kommunikációs technológiákat. Végeredményként a pedagógiai módszerekből egy kompendium (kézikönyv) kerül összeállításra az elemzés során felmutatott jó gyakorlatokat összegyűjtve.

A projekt célcsoportjai:
1. Társadalmilag kirekesztődött helyzetű és/vagy kor, nem, földrajzi helyzet, vagy megkövetelt végzettség következtében vidéki területeken elhelyezkedési nehézséggel küzdő felnőttek.
2. Felnőtt szakképző központokban dolgozó tanárok, akik felelősek az elhelyezkedéshez szükséges orientációért és oktatásért.

Várható eredmények:
A tapasztalatcsere hozzá fog járulni:
a régi és új európai tagállamok szervezetei közötti együttműködéshez.
a vidéki területek humán tőkéjének, mint e területek fenntartható fejlődési politikájának elindításához nélkülözhetetlen elemnek a felméréséhez.
a részvevők saját jogaik védelmezőjeként való azonosulásához, ami szintén hozzájárul területeik fenntartható fejlődéséhez.
a tanárok folyamatos képzéséhez.
az információs és kommunikációs technológiák használatához a képzésben, különösen, ha az olyan megoldásokat kínál, amelyek elősegítik a képzésekhez való hozzáférést.Az elemzések során felmutatott jó gyakorlatokat összegyűjtő pedagógiai módszerek CD


PLUS PROJEKT


A projekt célul tűzte ki:
az oktatási rendszer javítását, a távtanulás terjesztését, és azoknak az oktatóknak és tanácsadóknak a továbbképzését, akik a felnőtteknek, és szociálisan hátrányos helyzetűeknek nyújtanak képzést, kiemelten az ITC – információs technológiák és kommunikáció - , aktív állampolgárság és az Európában való élés területein történő fejlesztése céljából.

Célkitűzés:
kísérleti kurzus létrehozásával valósult meg, amely keretében a tanácsadók és oktatok között interjús felmérés készült.

Célcsoportok:
Az oktatók, a pályaválasztási tanácsadók

Végső kedvezményezette: A fiatalok/idősek, a nők/férfiak, a munkások/munka nélküliek, élethosszig tartó tanulással foglalkozó oktatók, pálya-/ munkaválasztási tanácsadók képzése, felkészítése
Eredmény, végső termék:Jobb képességek biztosítása a tudásalapú társadalomba való beilleszkedéshez


A R T E M I S
110789-CP-1-2003-1-AT-GRUNDTVIG-G1

AZ INTERKULTURÁLIS TANULÁS VIZSGÁLATA
Módszerek és eszközök a felnőttoktatás számára


Az Artemis egy oktatóképző program az interkulturális tanulás kezdeményezői/ösztönzői számára az Európai Bizottság Socrates/Grundtvig 1 támogatásával. 2003 óta ismertetünk meg felnőttképzéssel foglalkozó oktatókat különböző, multikulturális célcsoportjaiknak megfelelő módszerekkel. A programot angol, cseh, francia, magyar, osztrák és svéd oktatási intézmények hozták létre.
Az interkulturális tanulás vizsgálata
A konferencia lehetőséget ad a projekt eredményeinek és végtermékeinek, valamint azok más, hasonló területen dolgozó oktatók és intézmények általi alkalmazhatóságának bemutatására és megvitatására, külön figyelmet szentelve a felnőtt tanulók tapasztalatainak.

Az interkulturális tanulás módszerei
Szóbeli történelem: Szavakkal elmondott történelem – gyakran egy idősebb rokon által a fiatalabbnak.

Tankör: A munka alapja a tanköri tagok közötti egyenlőség. A tanulás a tagok tapasztalatainak, készségeinek és tudásának cseréje és felfedezése révén jön létre. Nyelvi tandem: Mindkét partner információt ad át saját nyelvéről és kultúrájáról. Környezeti nevelés: A résztvevők közelebbről ismerik meg a természetet és a kultúrát játékos és érzelmi élményeken keresztül. Kulturális közvetítés: Minden (múzeumi) tárgyhoz kötődik történet, gyakran elmondatlanul. A résztvevőket felkérjük, hogy egy egyéni élettörténet által kommunikáljanak az emberekkel.
IT: Az intézményes távoktatás az információs technológiákkal segít az embereknek az elkövetkező net-korszak alapvető készségeinek kifejlesztésében (együttműködés, multikulturalitás, érvelés, információkezelés).